حسابداری حقوق و دستمزد
مطالب اين وبلاگ زير نظر اساتيد برجسته حسابداري ايران بارگذاري مي شود !  
هزینه یابی کنترل و محاسبه ی حقوق و مزایای کارکنان در موسسات معمولا دارای 4 مرحله ی متفاوت است که عبارت اند از :

1 – جمع آوری و جمع بندی و جمع بندی ساعات و روز های کارکرد از روی اسناد مثبته .

 

2 – تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد .

 

3 – تسهیم هزینه ی حقوق و دستمزد.

4 – پرداخت خالص مزد حقوق و مزایا و کسور لیست حقوق و دستمزد .

Translation: Persian » English

Navigation control and calculate the cost and benefits of workers rights institutions typically has 4 different stages value are:

1 - Collection and pluralization pluralization and the days and hours of operation from the Msbth documents.

2 - and set the salary.

3 - sharing the cost of payroll.

4 - pay net wages Salary and wages and payroll fractions.
Translation: Persian » Spanish
Control de navegación y calcular los costes y beneficios de los derechos de los trabajadores instituciones típicamente tiene 4 diferentes etapas de valor son:

1 - Obtención y pluralización y la pluralización de los días y horas de operación de los documentos Msbth.

2 - y fijar el salario.

3 - compartir los gastos de la nómina.

4 - pago de los salarios netos de sueldos y salarios y las fracciones de la nómina.
[ دوشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۶ ] [ 14:52 ] [ محمدرضا ملک زاده ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام ! از آنجا که بخش مهمی از هزینه های واحد های تولیدی و خدماتی را هزینه ی حقوق و دستمزد متحمل می شود کنترل و طبقه بندی مناسب این هزینه و نیز آشنایی علمی با این هزینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این وبلاگ نیز با هدف ارتقاء سطح علمی کنترل این هزینه ساخته شده است.
امکانات وب